BejelentésKAPOSVÁRI ÚSZÓ SPORT EGYESÜLET
" Küzdj amíg ők alszanak, Tanulj amíg ők buliznak, élj úgy ahogy ők álmodnak "

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


PREAMBULUM

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által 1992. szeptember 24-én elfogadott és 2001. május 16-án

módosított EURÓPAI SPORT CHARTA és SPORT ETIKAI KÓDEX alapelveként jelöli, hogy a FAIR PLAY

által képviselt etikai elvek nem önkéntes választáson alapulnak, hanem szerves részei minden

sporttevékenységnek, sportpolitikának és sportirányításnak.

FAIR PLAY

A Fair Play jelentése a tiszta eszközökkel játszott mérkőzés és az ellenféllel szemben

tanúsított sportszerű magatartás eszméje.

Ez a sport egyik legnemesebb tényezője, hiszen a Fair Play-t maga a sport hozta létre. Ez az

eszme azért fontos, mert csak a sportszerű mérkőzés, verseny jelent igazi élményt és

szórakozást.

A Fair Play fogalma a következő alapelvekben fejezhető ki. Ezek az alapelvek a sportban

szerepet vállaló bármely személyre érvényesek.

1. Tiszteletben kell tartani a játékszabályokat, valamint a különböző versenyek,

bajnokságok, tornák szabályait.

2. Minden erőfeszítést meg kell tenni az ellenféllel, a játékvezetőkkel és a

versenyeken résztvevő minden más személlyel (a nézőkkel, a csapatvezetőkkel, a

szülőkkel, a média képviselőivel) szembeni sportszerű magatartás érdekében.

3. A verseny minden szereplőjét ösztönözni kell, hogy e viselkedési  szabályok

szerinti magatartást tanúsítsa a verseny előtt, alatt és után, bármi legyen a verseny

eredménye és a versenybíró döntése.

Az Etikai Kódex céljai, alapelvei, az edzői hivatás, a szülői és versenyzői

magatartás szabályai

Az Etikai Kódex célja:

1. Meghatározni az edzői, sportvezetői szakma hivatásrendi szabályait.

2. Rögzíteni a hivatás gyakorlásának erkölcsi normáit.

3. Őrködni az edzői hivatás tisztasága felett, növelni erkölcsi színvonalát.

4. Védelmezni a hivatásuknak megfelelő magatartást tanúsító edzőket és

sportvezetőket, elmarasztalni azokat, akik a szakmai és/vagy etikai szabályokat

megszegik.

5. Rögzíteni az edzői tevékenység során a sportolókkal és a munkatársakkal szembeni

kapcsolat és együttműködés etikai szabályait.

2Az Etikai és Viselkedési Kódex Általános Irányelvei

Az Etikai és Viselkedési Kódex célkitűzése az általános elvek meghatározása az edzők,

sportolók, valamint a játékosok körében felmerült leggyakoribb helyzetekre vonatkozó

döntési szabályok vonatkozásában.

Legfőbb célja az edzőkkel együtt dolgozó egyének, csoportok/csapatok és közösségek

jólétének és védelmének biztosítása. Az etikai és viselkedési kódex általánosan is érvényes

értékrendet rögzít. Az edzők egyéni felelőssége annak meghatározása, hogy miképpen érik el

a lehetségesen legmagasabb magatartási normákat.

Az Etikai és Viselkedési Kódex elsősorban az edzőket érinti, akiknek hatáskörébe

tartozik a sportoló gyermekek jólétének védelme és sportági tudásának fejlesztése, azonban

egyaránt vonatkozik a Sportszervezet minden tagjára, sportolóira, szerződéses és főállású

alkalmazottjaira, illetve önkéntes, nem fizetett segítőire.

A jelen Etikai és Viselkedési Kódex szerzője a Kaposvári Úszó SE,

amely egyben gondoskodik is annak betartásáról.

Minden olyan személy, aki tagja vagy sportolója, főállású, szerződéses alkalmazottja

vagy szerződéses partnere  a Kaposvári Úszó SE-nek, teljes mértékben

elfogadja a Kaposvári Úszó SE Elnöke, által jóváhagyott Etikai és

Viselkedési Kódexet.

Az edzőkre, versenyzőkre, szülőkre vonatkozó Etikai és Viselkedési Kódexen túl, a jelen

dokumentum rendelkezik az Etikai Bizottság létrehozásáról és működéséről is. Ezen Bizottság

felelőssége az Etikai és Viselkedési Kódex irányelveinek, előírásainak betarttatása.A Kaposvári Úszó SE. elkötelezett abban, hogy a dolgozói,

alkalmazottai, edzői, sportolói, valamint a sportolók szülei betartsák az Etikai és Viselkedési

Kódexet, mint a Kaposvári Úszó SE sportszerűségi alaptörvényét.

I. Edzők Etikai és Viselkedési Kódexe

Az edzők becsületesek, tisztességesek és másokkal szemben tisztelettudóak. Tiszteletben

tartják és védelmezik az emberi jogokat, és szándékosan nem vesznek részt diszkriminatív

gyakorlatban, illetve azt nem segítik elő.

1. Mint edző elfogadom, hogy példakép vagyok. Mint ilyen, minden esetben köteles

vagyok a Sport legmagasabb elvei, tisztasága és méltósága szerint viselkedni.

2. Mint edző konzultálok és együttműködöm a többi edzővel és külső intézményekkel

annak érdekében, hogy a sportolóim a Kaposvári Úszó SE

érdekeinek legjobban megfeleljek.

3. Elfogadom, hogy semmiféle olyan cselekedet nem megengedett, amely sérti a fiatal

sportolók fizikai, mentális vagy érzelmi állapotát, mialatt a Kaposvári Úszó SE által biztosított

programban vesznek részt.

34. Mint edző, elfogadom, hogy nem megengedett a durva hangnem, a durva szavak

valamint a káromkodó nyelvezet használata a sportolókkal, a versenybírókkal, az

edzőkkel és a sporttevékenységgel kapcsolatban lévő személyekkel szemben.

5. Mint edző, elfogadom, hogy nem megengedett a gyermekek megalázása, sem

nyilvánosan, sem négyszemközt.

6. Mint edző, minden körülmények között megőrzöm, megtartom önfegyelmemet és

önkontrollomat.

7. A győzelem fontos, de nem az egyetlen és nem is a legfontosabb szempont. A

gyermekekkel való törődés fontosabb, mint a győzelem. Szem előtt tartom, hogy ők a

sportban a szórakozás, valamint a fizikai és mentális fejlődésük érdekében vesznek

részt.

8. Pozitív példakép leszek sportolóim, játékosaim számára, érzelmileg érett és

felelősségteljes magatartást tanúsítok a fizikai és mentális épségükre éberen ügyelve.


9. Figyelek külső megjelenésemre, mindig tisztán, elfogadható öltözetben jelenek meg az

edzéseken.

10. Bőkezűen bánok a megérdemelt dicséret eszközeivel. Következetes, becsületes, fair

és igazságos leszek sportolóimmal, játékosaimmal.

11. Elfogadom, hogy a győzelemre és a sikerre összpontosuló erőteljes törekvésünk miatt

semmilyen körülmények között sem sérülhetnek a játék szabályai és az ellenfél

maradéktalan tisztelete. Ezen elv elfogadása a sportszerűség és ’Fair Play’ alapköve.

12. Szándékos cselekedeteimmel sohasem veszélyeztetem az ellenfél, a csapattársak, a

játékvezetők, vagy a nézők biztonságát, testi épségét.

13. Szándékosan sohasem próbálom megkerülni a szabályokat, sem az edzéseken sem

versenyen, sem azon kívül. Elfogadom, hogy felelős vagyok az általam képviselt

sportág rám vonatkozó szabályainak megismeréséért.

14. A kialakuló konfliktusokat rögtön az elején szemtől szemben, méltósággal lezárom és

megnyugtatóan tisztázom!

15. A személyes győzni akarás és siker mellett edző kollégáim sikere és eredményessége

is örömmel töltsön el!

16. A munkámban és az élet más területén fegyelmezett és pontos legyek!

17. Mások háta mögött nem intrikálok, szemtől szemben felvállalom a véleményemet és

döntésemet!

18. Tudjak örülni a saját és mások sikereinek!

19. Kötelezem magam a folyamatos fejlődésre, tanulásra és képzésre, emellett törekedek

a kiválóságra!

20. Felelősségteljes magatartást tanúsítok önmagammal szemben és nem másokban

keresem a hibát.

4II. Versenyzők Etikai Kódexe

Tudomásul veszem, hogy a Sportágamban történő edzést, versenyzést részemre a

Kaposvári Úszó SE biztosítja. Én ezt, mint lehetőséget, nem pedig, mint

jogot fogadom el.

Vállalom, hogy viselkedésemmel minden esetben, a tőlem telhető maximális módon

védem a Kaposvári Úszó SE becsületét és jó hírnevét.

Elfogadom, hogy  Kaposvári Úszó SE-ben való tagságommal magamra vállaltam a

sportszervezet céljait, és azok prioritásait, melyek a következők:

1. Beszédemmel és magatartásommal felemelni igyekszem csapat- és versenyző társaim

edzőim, ellenfeleim személyét, valamint sportszervezetünk tekintélyét.

2. Mindig illendően fejezem ki magam, nem használok illetlen kifejezéseket, szavakat.

3. Sportfeladataim teljesítése során mindig kifogásolhatatlan becsületességről fogok

bizonyságot tenni, és mindent megteszek, hogy kötelezettségeimet a legnagyobb

odafigyeléssel lássam el.

4. Nem fogok semmiféle etikátlan vagy törvénybe ütköző cselekedetet elkövetni, mint

ahogy nem teszek semmi olyat, ami kockára teheti kötelezettségeim végrehajtását.

5. Tudomásul veszem, hogy nagy bizalmat és felelősséget ruháztak rám, és minden

erőmmel igyekezni fogok arra, hogy magas szintre emeljem a sportágam presztízsét.

6. Mindig betartom a sportágam Szövetségének szabályzatát, különös tekintettel a

sportszerű magatartásra és a tiltott szerek használatára, melyekre vonatkozó

rendelkezések megsértése a Kaposvári Úszó SE-ből történő

kizárásomat vonja maga után.

7. Betartom a Kaposvári Úszó SE szabályzatát, a sportszervezeten

belül és azon kívül, annak szellemével és betű szerinti értelmezésével megegyező

módon.

8. Az edző utasításait figyelmesen végighallgatom és a kért feladatot legjobb tudásom

szerint hajtom végre.

9. Nem kérdőjelezem meg az edző munkáját, döntéseit, a csapatba és a versenyekre

történő kijelöléseket és beosztásokat. Legjobb tudásom szerint igyekszem, hogy jó

versenyző és csapatjátékos legyek.

10. Elfogadom és tiszteletben tartom a játékvezetők tekintélyét. Látható módon

semmilyen körülmények között sem kérdőjelezem meg a bírók

döntéseit és cselekedeteit.

11. Elfogadom, hogy győzelemre és a sikerre összpontosuló erőteljes törekvésünk miatt

semmilyen körülmények között sem sérülhetnek a játék szabályai és az ellenfél

maradéktalan tisztelete. Ezen elv elfogadása a sportszerűség és a ’Fair Play’ alapköve.

12. Szándékos cselekedeteimmel sohasem veszélyeztetem az ellenfél, a csapattársak, a

versenybírók, vagy a nézők biztonságát, testi épségét.

13. Szándékosan sohasem próbálom megkerülni a szabályokat, sem az edzéseken sem

versenyen, sem azon kívül. Elfogadom, hogy felelős vagyok az általam űzött sportág

rám vonatkozó szabályainak megismeréséért.

514. Mindenkor, becsületesen és maradéktalanul jelentek minden sérülést és egészségi

állapotomban beállt változást az Edzőmnek.

15. Az edzésekre, mérkőzésekre, versenyekre kipihenten, felkészülten és pontosan

érkezem.

16. Versenyekről csak betegség, iskolai elfoglaltság, vagy családi okok miatt

hiányozhatok. Hiányzásom okáról időben értesítem edzőmet.

17. A kötelezően előírt felszerelést - amennyiben ez szükséges a sportágam

sajátosságának megfelelően - edzéseken és versenyeken használom.

18. Betartom az öltöző előírt rendjét, a sportlétesítmény házirendjét!

III. Szülők Etikai Kódexe

1. A Kaposvári Úszó SE-ben való sportolást, mint lehetőséget, nem

pedig mint jogot fogadom el gyermekem részére.


2. Tudomásul veszem, hogy gyermekem sportolási lehetőségének biztosítása

többszörösen meghaladja az általam befizetett sportszolgáltatási díj összegét.

3. Gyermekemet a szabályok követésére ösztönzöm. Elfogadom, hogy gyermekem a

pozitív példából tanul, ennek megfelelően minden versenyző, eredményét megtapsolom, személyes

jó példát mutatva.

4. Nem szégyenítem meg gyermekemet azáltal, hogy kiabálok a,

versenyzőkre vagy a bírókra.

6. Gyermekem sporttársaival és azok szüleivel szemben sportszerű viselkedést tanúsítok.

Így, a sport és a benne résztvevők iránt tanúsított pozitív hozzáállásommal kívánom

segíteni gyermekem fiatalkori sportélményeit.

7. Hangsúlyozom részére a tudás fejlesztésének és az edzések fontosságának

jelentőségét.

8. A versenyeken a hangsúlyt a sportági tanulás, gyakorlás,

tapasztalatszerzés fontosságára hívom fel, főképpen a fiatalabb korcsoportokban edző,

versenyző gyermekem számára.

9. Gyermekemmel mindig betartatom a sportág szabályzatát, különös tekintettel a

sportszerű magatartásra és a tiltott szerek bizonyíthatóan szándékos használatára,

melyekre vonatkozó rendelkezések megsértése gyermekem kizárását vonja maga után

Kaposvári Úszó SE-ből.

10. Megismerem a sportág legfontosabb szabályait és támogatom a,

versenybírókat a versenyen és azon kívül.

11. Elismerem a jó teljesítést mind a győzelem, mind pedig a vereség esetében.

12. Megerősítem a sport, a verseny pozitív elemeit.

13. Sohasem kiabálok gyermekemmel, vagy nem bántom meg a versenyen vagy

az edzéseken.

14. Tudatosan munkálkodom a fizikai és verbális agressziónak a fiatalkori sportban

történő megszüntetésén.

615. Becsülöm és támogatom az edzők munkáját, elfogadom szakmai döntéseiket.

16. Tudomásul veszem, hogy nincs jogom beleszólni a sportolók felkészítésébe,

edzésmunkájába, versenyzésébe.

17. Az edzéseken, a versenyeken negatívan nem minősíthetem az

edzők, a versenyzők, a játékosok munkáját és teljesítményét.

18. Korrekt viszonyt alakítok ki a többi versenyző szüleivel.

19. Nem kérdőjelezem meg a versenyekre való utaztatást, csapatok, váltók összeállítását

és a posztok szerinti besorolást.

20. Biztosítom, hogy gyermekem kipihenten, felkészülten és pontosan érkezzen az

edzésekre, versenyekre.

21. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy gyermekem csak igazolt esetben, betegség,

iskolai vagy komoly családi elfoglaltság miatt hiányozhat edzésről illetve

versenyről. Esetleges hiányzás kapcsán időben értesítem az edzőt a hiányzás okáról.

22. Biztosítom, hogy gyermekem edzéseken, versenyeken mindenkor

viselje a sportág adottságainak megfelelő felszerelést. Tudomásul veszem

és elfogadom, hogy a Kaposvári Úszó SE programjai keretében az

edző(k) utasításai vonatkoznak gyermekemre, támogatom ezek végrehajtását és nem

csorbítom az edző tekintélyét.

23. Elfogadom, hogy az öltözőbe csupán edzői engedéllyel lehet belépni.

24. Elfogadom a sportlétesítmények rendjére vonatkozó szabályokat.


5. Etikai vétség elkövetése esetén  a Kaposvári Úszó SE Elnöke az alábbi büntetéseket

alkalmazhatja:85.2. Versenyzők, sportolók esetében:

a./ szóbeli figyelmeztetés

b./ írásbeli figyelmeztetés

c./ Sportegyesületből történő kizárás

5.3. Szülők esetében:

a./ szóbeli figyelmeztetés

b./ írásbeli figyelmeztetés

c./ edzésekről, versenyekről történő eltiltás

Amennyiben a szülő a magatartásával az Etikai Kódex szülőkre vonatkozó szabályait

ismételten nem tartja be, úgy az Egyesület Elnöke

együttesen és írásban kezdeményezheti a szülő gyermekének kizárását a Sportegyesületből.

VI. Jogorvoslat

A Kaposvári Úszó SE Elnöke által az etikai eljárással

kapcsolatosan meghozott határozatával szemben fellebbezésnek helye nincs.
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!